Th 4, 26/02/2020 | 11:12 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 25/2/2020 Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 3278/TB-SHTT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 gửi các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục thông báo tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc việc đo thân nhiệt khi vào cơ quan; không tiếp khách tại phòng làm việc; hạn chế tụ tập nơi đông người trong trường hợp không cần thiết; tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được nêu tại Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Thông báo số 3278/TB-SHTT về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.


Cục Sở hữu trí tuệ