Th 2, 22/02/2021 | 10:02 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày19/02/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 1138/SHTT-VP về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 1138/SHTT-VP ngày 19/02/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ