Th 2, 07/12/2020 | 16:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 04/12/2020, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 14466/SHTT-VP về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục chủ động quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1699/CĐ-TTg ngày 02/12/2020 về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt lưu ý các nội dung tại Mục 7 của Công điện.

Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Cục về việc tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Công điện và bảo đảm an toàn trong đơn vị.

2. Văn phòng Cục tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại trụ sở Cục; giúp lãnh đạo Cục kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị trực thuộc Cục theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 14466/SHTT-VP và Công điện 1699/CĐ -TTg về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ