Th 4, 19/08/2020 | 16:48 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 10653/SHTT-VP ngày 18/8/2020 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Toàn văn Thông báo số 10653/SHTT-VP ngày 18/8/2020 về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

 

Cục Sở hữu trí tuệ