Th 6, 19/11/2021 | 09:20 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thống nhất áp dụng một số quy định về sửa đổi, bổ sung đơn và tình tiết mới trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu

     Cục Sở hữu trí tuệ thống nhất áp dụng một số quy định về sửa đổi, bổ sung đơn và tình tiết mới tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) trong thủ tục xác lập quyền đối với nhãn hiệu như sau:

     1. Trừ trường hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác, bất cứ thay đổi nào về mẫu nhãn hiệu hoặc danh mục hàng hóa, dịch vụ trong đơn đăng ký nhãn hiệu (bao gồm cả việc loại bỏ/giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ) đều được xem là sửa đổi, bổ sung đơn và phải được thực hiện phù hợp với quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 115 của Luật Sở hữu trí tuệ và điểm 17.1 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, cụ thể như sau:

     (i) Việc sửa đổi, bổ sung được thực hiện trước khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ quy định tại điểm 17.1.a Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN;

     (ii) Người yêu cầu sửa đổi, bổ sung phải nộp phí và lệ phí;

     (iii) Việc sửa đổi, bổ sung không được mở rộng phạm vi đối tượng đã nêu trong đơn và không được làm thay đổi bản chất của đối tượng yêu cầu đăng ký nêu trong đơn, đồng thời phải bảo đảm tính thống nhất của đơn.

     2. Các sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký nhãn hiệu (bao gồm cả việc loại bỏ/giới hạn danh mục hàng hóa, dịch vụ) được nộp sau khi cơ quan quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp ra quyết định từ chối cấp văn bằng bảo hộ hoặc quyết định cấp văn bằng bảo hộ không được coi là tình tiết mới theo quy định tại điểm 15.7.b và điểm 22.1.c Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN.

     3. Theo quy định tại điểm 22.1.c Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN, các sửa đổi, bổ sung và tình tiết mới không thuộc phạm vi giải quyết khiếu nại và không được chấp nhận trong quá trình giải quyết khiếu nại.

     4. Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký và được áp dụng đối với cả các thủ tục được yêu cầu trước ngày ký Thông báo này mà chưa có quyết định cuối cùng.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị các đơn vị báo cáo Cục trưởng để xem xét, quyết định./.

     Thông báo 10869/TB-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ