Th 4, 01/04/2020 | 10:36 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 5279/SHTT-VP ngày 31/3/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời để đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ, Cục trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung đã được thông báo. 

Toàn văn Thông báo số 5279/SHTT-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Cục Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.

Các tài liệu liên quan:
Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020.
Thông báo số 3278/TB-SHTT ngày 25/02/2020.
Công văn số 4275/SHTT-VP ngày 10/3/2020.
Công văn số 5060/TB-SHTT ngày 25/3/2020.

 

Cục Sở hữu trí tuệ