Th 5, 28/01/2021 | 16:31 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Ngày 28/01/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 536/SHTT-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 536/SHTT-VP về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ