Th 4, 11/03/2020 | 11:03 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 về việc cách ly, theo dõi sức khỏe phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 605/TB-BKHCN ngày 09/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện việc cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhằm góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an toàn về sức khỏe cho công chức, viên chức và người lao động của Cục, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 4275/SHTT-VP ngày 10/03/2020 về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nội dung thông báo yêu cầu:

1. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục:

1.1 Phố biến, quán triệt, tổ chức chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thực hiện chấp hành nghiêm các quy định tại Công văn số 1126/CV-BCĐ ngày 09/3/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 605/TB-BKHCN ngày 09/3/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2.2 Chỉ đạo công chức, viên chức và người lao động thực hiện khai báo trung thực các thông tin liên quan đến dịch bệnh, cụ thể:

- Tiếp tục thực hiện khai báo Danh sách các cá nhân tiếp xúc với người người nhiễm SARS-CoV-2 (theo Mẫu Phụ lục 1)

- Cập nhật tình hình cách ly của công chức, viên chức và người lao động, nếu có (theo Mẫu tại Phụ lục 2)

Các thông tin nêu trên gửi về Văn phòng Cục trước 15h00 hàng ngày (qua địa chỉ email: VPC@noip.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Cục và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ KH&CN.

Công chức, viên chức và người lao động chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin khai báo. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin về tình hình dịch bệnh chung của công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị mình.

2.3 Quán triệt, nhắc nhở, đôn đốc tất cả công chức, viên chức, người lao động thuộc Cục và khách đến giao dịch, làm việc tại Cục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch được nêu tại các Thông báo số 1361/TB-SHTT ngày 03/02/2020, số 3278/TB-SHTT ngày 25/02/2020, số 4151/TB-SHTT ngày 08/3/2020 và tại văn bản này  về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra (dịch bệnh Covid-19).

2. Văn phòng Cục:

2.1 Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chủ trương, giải pháp của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Cục về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2.2 Đầu mối theo dõi, cập nhật tình trạng sức khỏe và tình hình cách ly của công chức, viên chức và người lao động của Cục để báo cáo Lãnh đạo Cục và Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Bộ KH&CN.

2.3 Đầu mối trong việc thông tin, báo cáo, đề xuất và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của Cục.

3. Các đơn vị trực thuộc Cục, BCH Công đoàn Cục, BCH Đoàn thanh niên CS HCM phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Cục tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; kịp thời báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp bổ sung trước diễn biến mới của dịch bệnh.

Toàn văn Thông báo số 4275/SHTT-VP về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thể tải về tại đây.

 

Cục Sở hữu trí tuệ