Th 4, 06/12/2023 | 11:05 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP

Thông tư được xây dựng với mục tiêu quy định chi tiết các nội dung được giao  và biện pháp thi hành Nghị định số 65/2023/NĐ-CP. Về cơ bản, nội dung của Thông tư kế thừa quy định của các văn bản hiện hành với những thay đổi phù hợp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thời gian qua và bổ sung các nội dung được Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022 (Luật số 07/2022/QH15) giao Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết.

Trong đó, các nội dung quy định chi tiết được Luật số 07/2022/QH15 giao bao gồm quy định về các trường hợp hủy bỏ hiệu lực của văn bằng bảo hộ do văn bằng bảo hộ được cấp bị coi là vượt quá phạm vi bộc lộ trong bản mô tả ban đầu của đơn đăng ký sáng chế và do việc đăng ký nhãn hiệu được thực hiện với dụng ý xấu; quy trình xử lý ý kiến phản đối đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và việc sử dụng kết quả thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế.

Một số nội dung thay đổi so với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đáng lưu ý như các quy định làm rõ các trường hợp Cục Sở hữu trí tuệ cần tiến hành thẩm định lại, quy định về khiếu nại nhằm bảo đảm sự phù hợp với pháp luật hiện hành về khiếu nại v.v.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 30/11/2023. Toàn văn Thông tư được tải xuống tại đây./.

Phòng Pháp chế và Chính sách - Cục Sở hữu trí tuệ