Th 6, 28/05/2021 | 18:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo gia hạn triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế đến năm 2023 giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc

Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc gia hạn triển khai chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế đến năm 2023.

Cục Sở hữu trí tuệ (IP Việt Nam) và Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) tiếp tục triển khai thử nghiệm Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn 2 trong thời gian 02 năm (từ 01/6/2021 - 31/5/2023) sau khi đã hoàn thành triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giai đoạn 1 (01/6/2019 - 31/5/2021).

Trong thời gian triển khai thử nghiệm Chương trình PPH giai đoạn 2:

- Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận mỗi năm 100 yêu cầu PPH đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ KIPO (trước đó đã nộp vào KIPO) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào Cục Sở hữu trí tuệ (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt). 

Mẫu đơn yêu cầu PPH nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ.

- Ngược lại, KIPO cũng tiếp nhận 100 yêu cầu PPH đối với những đơn đăng ký sáng chế có nguồn gốc từ Cục Sở hữu trí tuệ (trước đó đã nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ) và đáp ứng các điều kiện quy định tại Tài liệu Hướng dẫn thủ tục nộp yêu cầu PPH vào KIPO (Bản tiếng Anh / Bản tiếng Việt).

Mẫu đơn yêu cầu PPH nộp vào KIPO.

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để người nộp đơn quan tâm nộp yêu cầu PPH tại Cục Sở hữu trí tuệ hoặc tại KIPO theo quy định. 

                                                                                       Cục Sở hữu trí tuệ