Th 2, 01/04/2019 | 13:47 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về số lượng yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) từ ngày 01/4/2019 đến 30/9/2019

Đến hết ngày 01/04/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/9/2019...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Đến hết ngày 01/04/2019, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH)  giai đoạn từ ngày 01/4/2019 đến ngày 30/9/2019 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản. Xin trân trọng thông báo để các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp và các Bên liên quan được biết./.

Phòng Đăng ký