Th 2, 04/05/2020 | 11:05 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về số lượng yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về số lượng yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020.

Đến hết ngày 04/5/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH)  giai đoạn từ ngày 01/4/2020 đến ngày 30/9/2020 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản. 

Xin trân trọng thông báo để các Tổ chức Đại diện Sở hữu công nghiệp và các Bên liên quan được biết./.

Phòng Đăng ký