Th 3, 20/07/2021 | 10:08 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

Đến hết ngày 15/07/2021 Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH).

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Đến hết ngày 15/07/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/9/2021 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản.

Cục Sở hữu trí tuệ