Th 4, 26/01/2022 | 13:50 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH)

Đến hết ngày 26/01/2022 Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) theo thỏa thuận hợp tác giữa Cục và JPO.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Đến hết ngày 26/01/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận đủ 100 yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình thẩm định nhanh đơn sáng chế (Chương trình PPH) giai đoạn từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022 theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản. 

Cục Sở hữu trí tuệ