Th 6, 26/03/2021 | 09:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế (PPH) theo Thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo chương trình PPH giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022.

Liên quan đến việc tiếp nhận yêu cầu thẩm định nhanh đơn sáng chế theo Chương trình PPH (gọi tắt là yêu cầu PPH) giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Cơ quan Sáng chế Nhật Bản, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về tiếp nhận yêu cầu PPH giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022 như sau:

Tổng số yêu cầu PPH Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 01/04/2021 đến ngày 31/3/2022 là 200 yêu cầu, bao gồm 02 giai đoạn:

- Giai đoạn 1 (từ ngày 01/04/2021 đến ngày 30/9/2021): Tiếp nhận tối đa 100 yêu cầu PPH;

- Giai đoạn 2 (từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/3/2022): Số lượng còn lại của 200 yêu cầu PPH

Xin trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Cục Sở hữu trí tuệ