Thông báo về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp

Thông báo về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp tập A và tập B theo các nhóm đối tượng sở hữu công nghiệp

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ ký Quyết định số 3578/QĐ-SHTT ngày 25 tháng 07 năm 2019 về việc tách quyển Công báo sở hữu công nghiệp tập A và tập B lần lượt thành ba quyển như sau bắt đầu từ số 376 - tháng 7 năm 2019:

Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Trong trường hợp cần thiết, các quyển nêu trên có thể có Phụ lục kèm theo.

Toàn văn Quyết định số 3578/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Trung tâm Thông tin SHCN