Số 247 Tháng 10 năm 2008

Công báo số 247, tháng 10 năm 2008

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chế, Kiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu 

- Tập B : Văn bằng bảo hộ  Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu