Số 250 Tháng 1 năm 2009

Công báo số 250 tháng 1 năm 2009

- Tập A : Đơn  đăng ký Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu 

- Tập B : Văn bằng bảo hộ  Sáng chếKiểu dáng công nghiệpNhãn hiệu