Số 380 tháng 11 năm 2019

Số 380 tháng 11 năm 2019

Số 380A tháng 11 năm 2019

Tập A - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập A - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập A - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Số 380B tháng 11 năm 2019

Tập B - Quyển 1: Sáng chế; Giải pháp hữu ích; Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tập B - Quyển 2: Kiểu dáng công nghiệp

Tập B - Quyển 3: Nhãn hiệu; Chỉ dẫn địa lý

Phụ lục Công báo số 380 tập B1 về Bảng phân loại quốc tế về sáng chế (theo Thỏa ước Strasbourg) phiên bản 2020.01

Phụ lục Công báo số 380 tập B3 về Bảng phân loại quốc tế các hàng hóa, dịch vụ theo thỏa ước Ni-Xơ Phiên bản 11-2020