Số 417 tháng 12 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 417 tháng 12 năm 2022.

Số 417 tập A tháng 12 năm 2022

Số 417 tập B tháng 12 năm 2022

 

Phụ lục 1:
BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ HÀNG HÓA/DỊCH VỤ THEO THỎA ƯỚC NICE, Phiên bản 12-2023

Phụ lục 2:

BẢNG PHÂN LOẠI QUỐC TẾ VỀ SÁNG CHẾ THEO THỎA ƯỚC STRASBUORG, Phiên bản 2023.01
PHẦN A: CÁC NHU CẦU CỦA ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B01-B43)
PHẦN B: CÁC QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ; GIAO THÔNG VẬN TẢI (B44-B99)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C01-C07)
PHẦN C: HOÁ HỌC; LUYỆN KIM (C08-C99)
PHẦN D: DỆT; GIẤY
PHẦN E: XÂY DỰNG; MỎ
PHẦN F: PHẦN F: CƠ KHÍ; CHIẾU SÁNG; CẤP NHIỆT; VŨ KHÍ; KỸ THUẬT NỔ
PHẦN G: VẬT LÝ 
PHẦN H: ĐIỆN