Th 7, 18/04/2020 | 16:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Công nghệ chuỗi khối và Luật Sở hữu trí tuệ: Sự kết hợp trong không gian điện tử

Bài viết của tác giả Birgit Clark cung cấp một số khái niệm cơ bản nhất của công nghệ chuỗi khối, khả năng ứng dụng của công nghệ này trong một số lĩnh vực và đặc biệt là đưa ra những phân tích đánh giá về tiềm năng áp dụng trong lĩnh vực quản lý quyền sở hữu trí tuệ

Cùng với sự đổ bộ mạnh mẽ của làn sóng cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ chuỗi khối (blockchain) và các công nghệ sổ cái phân tán (Distributed Ledger Technology) có liên quan được xem là chìa khóa cho chuyển đổi số và xây dựng nền tảng công nghệ thông tin tương lai. Với khả năng chia sẻ thông tin dữ liệu minh bạch, tiết kiệm không gian lưu trữ và bảo mật cao, công nghệ chuỗi khối là một trong nhiều giải pháp hỗ trợ hoạt động của hệ thống sở hữu trí tuệ. Sự phát triển của công nghệ này sẽ được sử dụng như thế nào trong mối liên quan với  pháp luật và thực tiễn về sở hữu trí tuệ?

Bài viết của tác giả Birgit Clark, đến từ Công ty Baker McKenzie, đã cung cấp một số khái niệm cơ bản nhất của công nghệ chuỗi khối, khả năng ứng dụng của công nghệ này trong một số lĩnh vực và đặc biệt là đưa ra những phân tích đánh giá về tiềm năng áp dụng trong lĩnh vực quản lý quyền sở hữu trí tuệ - một lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của mỗi quốc gia.

Nguyên văn bài viết được đang tải trên trang web của WIPO:
https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html

Độc giả có thể tham khảo bản dịch tiếng Việt tại đây./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn

Nguồn: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/01/article_0005.html