Th 5, 25/06/2020 | 14:39 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Nâng cao chất lượng và năng suất thẩm định đơn nhãn hiệu

Cùng với việc cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ đã chú trọng nâng cao chất lượng và năng suất thẩm định đơn thông qua các giải pháp như: Cải tiến thủ tục, cách thức xử lý đơn; thống nhất các nội dung chuyên môn phục vụ thẩm định...

Năm 2019 có khá nhiều dấu ấn đối với công tác xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu. Đây là năm hoạt động trọn vẹn đầu tiên của Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu (sáp nhập từ Phòng Nhãn hiệu số 1 và số 2) và Trung tâm Thẩm định Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế (tiền thân là Phòng Chỉ dẫn địa lý và Nhãn hiệu quốc tế). Định mức thẩm định đơn được điều chỉnh tăng lên khoảng 25%, trong khi chương trình tra cứu mới được đưa vào sử dụng và số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu nộp vào tăng khoảng 18%. 

Cán bộ Trung tâm Thẩm định nhãn hiệu

Cùng với việc cải thiện cơ sở vật chất, kỹ thuật cho công tác thẩm định đơn đăng ký nhãn hiệu, Cục Sở hữu trí tuệ đã chú trọng nâng cao chất lượng và năng suất thẩm định đơn thông qua các giải pháp như: Cải tiến thủ tục, cách thức xử lý đơn; thống nhất các nội dung chuyên môn phục vụ thẩm định; tập trung giải quyết các đơn phức tạp và các đơn tồn sâu trong giai đoạn thẩm định nội dung; điều chỉnh định mức xử lý đơn; động viên, khuyến khích các thẩm định viên nâng cao năng suất.

Bên cạnh đó, các thẩm định viên cũng tích cực hoạt động chuyên môn như tham gia Tổ Công tác về nhãn hiệu của ASEAN, đóng góp ý kiến cho Quy chế Thẩm định đơn nhãn hiệu chung của ASEAN, cho ý kiến chuyên gia đối với các sửa đổi bổ sung của Bảng phân loại hàng hóa, dịch vụ theo Thỏa ước Nixơ phiên bản 11-2020… 

Nhờ đó, công tác xử lý đơn đăng ký nhãn hiệu năm 2019 đạt được kết quả vượt trội. Việc xử lý các đơn sửa đổi, chuyển nhượng được thực hiện nhanh chóng, việc thẩm định hình thức đơn về cơ bản bảo đảm đúng thời hạn trong khi số lượng đơn đã được thẩm định nội dung tăng khoảng 59% so với năm 2018.

Cục Sở hữu trí tuệ