Th 3, 15/02/2022 | 16:20 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tình hình giải quyết đơn khiếu nại, đơn yêu cầu huỷ bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Tình hình giải quyết đơn khiếu nại, đơn yêu cầu huỷ bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

I. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn khiếu nại, đơn đề nghị chấm dứt, huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

1. Tiếp nhận đơn

- Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 1124 đơn khiếu nại, trong đó bao gồm 28 đơn liên quan đến sáng chế, 7 đơn liên quan đến giải pháp hữu ích, 36 đơn liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, 1046 đơn liên quan đến nhãn hiệu đăng ký quốc gia và 7 đơn liên quan đến nhãn hiệu đăng ký quốc tế.

- Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tiếp nhận 330 đơn yêu cầu huỷ bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong đó bao gồm 182 đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, 7 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, 2 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích, 14 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 125 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

2. Giải quyết đơn

- Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã kết thúc giải quyết 1134 đơn khiếu nại, trong đó bao gồm 52 đơn liên quan đến sáng chế, 10 đơn liên quan đến giải pháp hữu ích, 6 đơn liên quan đến kiểu dáng công nghiệp, 814 đơn liên quan đến nhãn hiệu đăng ký quốc gia và 252 đơn liên quan đến nhãn hiệu đăng ký quốc tế. Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí tuệ đã tham gia đối thoại với người khiếu nại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai tại Bộ Khoa học và Công nghệ đối với 10 vụ việc.

- Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã kết thúc giải quyết 198 đơn yêu cầu huỷ bỏ và chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ, trong đó bao gồm 84 đơn yêu cầu chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, 6 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sáng chế, 1 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ giải pháp hữu ích, 2 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 105 đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu. Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ đã thành lập và tổ chức họp Hội đồng tư vấn để giải quyết 1 vụ việc liên quan đến đơn yêu cầu huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

II. Công tác phối hợp, hỗ trợ thực thi quyền sở hữu trí tuệ

Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã phát hành 234 công văn cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn cho các cơ quan thực thi, trong đó bao gồm 06 công văn gửi Thanh tra Khoa học và Công nghệ, 30 công văn gửi cơ quan Quản lý thị trường, 138 công văn gửi cơ quan Công an, 07 gửi cơ quan Hải quan, 09 công văn gửi Toà án và 44 công văn gửi các tổ chức, cá nhân khác. Trong số này, có 06 công văn liên quan đến sáng chế, 01 công văn liên quan đến giải pháp hữu ích, 02 công văn liên quan đến kiểu dáng công nghiệp và 225 công văn liên quan đến nhãn hiệu. Về cơ bản, công tác phối hợp, hỗ trợ, cung cấp thông tin, ý kiến chuyên môn về yếu tố xâm phạm và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện kịp thời, hiệu quả, là chỗ dựa đáng tin cậy cho các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong việc đánh giá và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở trí tuệ. 

Ngoài ra, Cục Sở hữu trí tuệ đã tích cực tham gia các hoạt động của Ban Thường trực Chương trình phối hợp hành động phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (Chương trình 168) giai đoạn III với sự tham gia của 9 bộ, ngành do Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì. Bên cạnh đó, Cục Sở hữu trí tuệ cũng đã tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bảo vệ, thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

III. Công tác tư pháp và hỗ trợ tư pháp
Trong năm 2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã tham dự 5 vụ việc tại cơ quan tư pháp với vai trò là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan hoặc một bên trong vụ việc. Về cơ bản, Cục Sở hữu trí tuệ đã thực hiện tốt các hoạt động tư pháp và hỗ trợ tư pháp, đáp ứng tốt, đúng tiến độ các nội dung công việc cần thực hiện theo yêu cầu của cơ quan tư pháp.

Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại