Th 3, 15/02/2022 | 16:37 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Xử lý đơn đăng ký sáng chế năm 2021: Tăng 9% so với năm 2020

Mặc dù trong năm 2021, dịch Covid-19 nhanh chóng lan rộng khắp cả nước gây ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội nhưng số lượng đơn đăng ký sáng chế nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn tiếp tục tăng so với năm 2020. Cụ thể, năm 2021 Cục SHTT đã tiếp nhận 9130 đơn đăng ký sáng chế, tăng hơn 9% so với năm 2020.

Sửa đổi bổ sung Quy chế thẩm định đơn
 
Trong năm thứ hai triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030, với mục tiêu “Số lượng đơn đăng ký sáng chế và văn bằng bảo hộ sáng chế tăng trung bình 16 - 18%/năm” nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Cục SHTT đã xác định tiếp tục tăng cường công tác thẩm định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đang đặt ra với quy trình thẩm định đơn sáng chế, Cục SHTT đã tiếp tục tiến hành sửa đổi bổ sung Quy chế sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định đơn đăng ký sáng chế năm 2010 (ban hành theo Quyết định số 5196/QĐ-SHTT ngày 31/12/2020) để hướng dẫn xác định đối tượng yêu cầu bảo hộ có thuộc đối tượng được Nhà nước bảo hộ với danh nghĩa sáng chế thuộc lĩnh vực kỹ thuật liên quan đến phần mềm máy tính. Trung tâm Thẩm định Sáng chế (Cục SHTT) đã thực hiện một số giải pháp hướng đến việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của từng vị trí trong quy trình công việc như tập trung vào việc đổi mới cách thức giao nhiệm vụ, chuẩn hóa từng công đoạn và tối ưu hóa toàn bộ quy trình để nâng cao hiệu quả.
 
Trong năm 2021, có tổng số 9130 đơn đăng ký sáng chế được nộp, tăng hơn 9% so với năm 2020 (8368 đơn). Số lượng đơn đăng ký sáng chế được chấp nhận đơn hợp lệ là 8847 đơn (tăng khoảng 12,8% so với năm 2020); số lượng đơn đăng ký sáng chế được kết thúc thẩm định nội dung là 7377 đơn, tăng khoảng 5,4% so với năm 2020 (6996  đơn). Trong đó Cục SHTT đã cấp Bằng độc quyền cho 5619 đơn và từ chối cấp Bằng độc quyền 1758 đơn. Cục ghi nhận 1065 yêu cầu sửa đổi/chuyển giao đơn đăng ký sáng chế (tăng 236% so với năm 2020). Nhìn chung, mặc dù năng lực thẩm định đơn đăng ký sáng chế đã được cải thiện đáng kể nhưng số lượng đơn đăng ký sáng chế và số yêu cầu thẩm định nội dung hàng năm liên tục gia tăng nên số lượng đơn chưa xử lý và chưa kết thúc thẩm định cũng vẫn gia tăng. 
 
Trên cơ sở kết quả đạt được trong năm 2021, Cục SHTT tiếp tục tối ưu hóa quy trình tiếp nhận, xử lý đơn đăng ký bảo hộ sáng chế và đặt kế hoạch vượt 15-20% so với khối lượng tối thiểu. Cục đã triển khai sớm việc xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ và chuẩn bị các điều kiện, nguồn lực cho công tác tiếp nhạn, xử lý đơn sáng chế với định hướng: rút ngắn thời gian thẩm định, tiến tới đảm bảo thời hạn thẩm định và chất lượng thẩm định, hoàn thiện Quy chế thẩm định đơn, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, cải tiến quy trình thẩm định. Đồng thời, Cục cũng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng và nâng cao năng lực thẩm định bằng cách bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về công nghệ mới cho thẩm định viên sáng chế.
 
Việc triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nêu trên sẽ từng bước giúp tăng khả năng tiếp nhận, xử lý đơn đăng ký bảo hộ sáng chế trong giai đoạn tới, từ đó góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng công nghệ. 
 
Tình hình nộp và xử lý đơn đăng ký sáng chế hai năm 2020, 2021

 

Trung tâm Thẩm định Sáng chế