Th 5, 28/05/2020 | 15:12 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Bắc Kạn

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Bắc Kạn đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Bắc Kạn đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2009-00522 1-0010147 Lò đốt và hệ thống xử lý rác thải y tế sử dụng lò đốt này Trịnh Đình Năng
2 1-2015-01178   Quy trình và hệ thống thiết bị sản xuất nano curcumin từ củ nghệ tươi Trịnh Đình Năng
3 1-2015-03856   Bếp lò tận dụng nhiệt để làm nước nóng dùng cho hộ gia đình Tưởng Văn Huấn
4 1-2016-02174 1-0020192 Phương pháp và hệ thống thiết bị sản xuất hỗn hợp C60 - C70 fullerene Trịnh Đình Năng
5 1-2018-05594   Hệ thống thiết bị tách chiết các hoạt chất thiên nhiên Trịnh Đình Năng 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Bắc Kạn đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2011-00234 2-0001178 Đầu đốt sử dụng nhiên liệu lỏng Trịnh Đình Năng

 

Cục Sở hữu trí tuệ