Th 7, 22/04/2023 | 10:22 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 03 năm 2023

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 03 năm 2023

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 03 năm 2023

Bảng thống kê có thể tải về tại đây