Th 2, 15/08/2022 | 10:12 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 07 năm 2022

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 07 năm 2022.

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 07 năm 2022.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.