Th 2, 18/01/2021 | 15:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 11 năm 2020

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 11 năm 2020.

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tháng 11 năm 2020.

Bảng thống kê có thể tải về tại đây.