Th 3, 04/02/2020 | 15:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thống kê số lượng đơn đăng ký và văn bằng được cấp của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ 2011 đến nay

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG ĐƠN ĐĂNG KÝ VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ CỦA CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 Năm 2011  Năm 2012   Năm 2013   Năm 2014  Năm 2015  Năm 2016  Năm 2017  Năm 2018
Quí I năm 2019 Quí II năm 2019 Quí III năm 2019 Quí IV năm 2019   Năm 2019