Th 4, 26/07/2023 | 08:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng đầu năm 2023

Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 860/QĐ-SHTT ngày 18/7/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng đầu năm 2023.

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN.

Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 860/QĐ-SHTT ngày 18/7/2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước của 06 tháng đầu năm 2023 (theo Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, đính kèm).

Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, Quyết định số 860/QĐ-SHTT có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ