Th 6, 30/06/2023 | 17:09 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Thông báo số 2592/TB-SHTT ngày 30/6/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC ngày 29/6/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ -CP ngày 08 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Hội nghị Chính phủ với các địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023; chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 2614/VPCP-KTTH ngày 17/4/2023 về phương án miễn giảm thuế, phí, lệ phí cho năm 2023, ngày 29/6/2023 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp (sau đây gọi là “Thông tư số 44/2023/TT-BTC”). Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc triển khai áp dụng Thông tư số 44/2023/TT-BTC như sau:

1. Các thủ tục liên quan đến đăng ký sở hữu công nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 và các thủ tục trong quá trình xử lý các đơn sở hữu công nghiệp nhận trước đó có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 sẽ được giảm 50% các loại lệ phí sở hữu công nghiệp quy định tại mục A Biểu mức thu phí, lệ phí sở hữu công nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp (sau đây gọi là “Thông tư số 263/2016/TT-BTC”).

2. Đối với các trường hợp có thông báo với nội dung nộp lệ phí do Cục Sở hữu trí tuệ ban hành trước ngày 01/7/2023 thì việc nộp lệ phí thực hiện theo mức ấn định tại các thông báo đã ban hành.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các tổ chức, cá nhân được biết./.

Phòng Kế hoạch - Tài chính