Th 2, 27/11/2023 | 11:29 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo kết quả Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 đã được phê duyệt, kết quả của từng thí sinh đã được Cục Sở hữu trí tuệ gửi qua đường bưu điện.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả kiểm tra, thí sinh có quyền nộp đơn yêu cầu Hội đồng kiểm tra phúc khảo bài kiểm tra. Thí sinh nộp đơn yêu cầu chấm phúc khảo phải nộp lệ phí, phí phúc khảo theo quy định.

Trường hợp cần liên hệ, đề nghị thí sinh gửi thư ghi rõ họ và tên, số báo danh của mình tại tiêu đề của thư về hòm thư điện tử phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn.

  Phòng Pháp chế và Chính sách