Th 4, 02/05/2012 | 16:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN

Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/2012 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN..

Ngày 13/02/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký ban hành Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN (sau đây gọi là “Thông tư”). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28/3/2012.
Nội dung của Thông tư gồm 2 điều, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung nội dung 9 điều của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN, cụ thể như sau:
1. Về cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (khoản 2 Mục I):
Trên cơ sở quy định tại khoản 3 Điều 201 của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009) về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ (“SHTT”), Thông tư đã hướng dẫn cụ thể về điều kiện đối với cá nhân được cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp (“SHCN”) và xác định rõ một số khái niệm như “Thường trú tại Việt Nam”; “Có phẩm chất đạo đức tốt”; “Có trình độ đại học trở lên về chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định viên”; “Đã qua thực tế hoạt động chuyên môn trong lĩnh vực đề nghị cấp Thẻ giám định từ 05 năm trở lên”.
2. Về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN (khoản 3 Mục I):
Để hướng dẫn các quy định về tổ chức được cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định SHCN quy định tại khoản 2 Điều 201 của Luật SHTT và Điều 42 của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ-CP), Thông tư đã xác định rõ một số loại hình tổ chức được hoạt động giám định SHCN như “Doanh nghiệp”, “Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã”, “Đơn vị sự nghiệp”, “Các tổ chức hành nghề luật sư được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về luật sư”.
3. Về thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 1 Mục IV):
Thông tư đã xác định rõ thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định nhằm tăng cường phân cấp hoạt động quản lý nhà nước về giám định SHCN cho địa phương và phù hợp với tình hình thực tế, theo đó:
(i) Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ tại Bộ Khoa học và Công nghệ;
(ii) Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định cho các tổ chức đăng ký kinh doanh, đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của địa phương.
4. Về hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định (khoản 2 Mục IV):
Để phù hợp với quy định tại Điều 201 của Luật SHTT về các đối tượng được hoạt động giám định SHTT, trong Thông tư, các quy định về giấy tờ, tài liệu cần có trong hồ sơ yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định cũng đã được sửa đổi, bổ sung, theo đó, đối với doanh nghiệp phải có “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”, đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”, đối với các đơn vị sự nghiệp là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ”, đối với đơn vị sự nghiệp không phải là tổ chức khoa học và công nghệ phải có “Quyết định thành lập” và “Giấy đăng ký hoạt động” (nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động), đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”, đối với tổ chức hành nghề luật sư phải có “Giấy đăng ký hoạt động”. Các quy định khác liên quan đến hồ sơ và trình tự, thủ tục xem xét hồ sơ vẫn được giữ nguyên như quy định của Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN.
Ngoài ra, các văn bản pháp luật được viện dẫn trong Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN cũng được sửa đổi nhằm bảo đảm tính chính xác và cập nhật với các văn bản pháp luật hiện hành.
Toàn văn Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo các Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN; Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN có thể tải về tại đây (DOC/PDF).
Hồ Thị Mỹ, Phòng Pháp chế & Chính sách