Th 2, 04/02/2013 | 18:33 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc áp dụng bản tiếng Việt Bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10

Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công bố để áp dụng...

Để thực hiện quy định tại mục 37.4.e của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 và Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, sau khi Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) công bố trên trang thông tin điện tử www.wipo.int để áp dụng từ ngày 01/01/2012, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 1378/TB-SHTT ngày 09/3/2012 về việc áp dụng Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10 đối với bản tiếng Anh.

Hiện nay, Cục Sở hữu trí tuệ đã hoàn thành bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại quốc tế hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 10 và công bố để áp dụng tại Thông báo số 5377/TB-SHTT ngày 16/7/2012 về việc thống nhất áp dụng bản dịch tiếng Việt Bảng phân loại Ni-xơ phiên bản 10.

- Toàn văn Thông báo số 5377/TB-SHTT có thể tải về tại đây;

- Hướng dẫn đối với người sử dụng (Guidance for the user) có thể tải về tại đây;

- Những lưu ý chung (General Remarks) có thể tải về tại đây;

- Bảng Danh mục các nhóm hàng hóa/dịch vụ (Class headings and List of classes, with explanatory notes) có thể tải về tại đây;

- Bảng Danh mục hàng hóa/dịch vụ theo vần chữ cái của mỗi nhóm (Alphabetical list of goods in class order) có thể tải về tại đây.

Trung tâm Thông tin