Th 5, 27/09/2012 | 18:11 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến

Bộ KH&CN tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến...

Bộ KH&CN tổ chức lấy ý kiến góp ý để hoàn thiện nội dung của Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến.
Toàn văn Công văn số 2649/BKHCN-SHTT ngày 18/9/2012 về việc góp ý cho Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành Điều lệ Sáng kiến có thể tải về tại đây.
Toàn văn Tờ trình số 7053/TTr-SHTT ngày 6/9/2012 có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến được ban hành theo Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Phụ lục I về việc mẫu đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Phụ lục II về việc mẫu giấy biên nhận đơn yêu cầu công nhận sáng kiến có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Phụ lục III về việc mẫu giấy chứng nhận sáng kiến có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Phụ lục IV về việc mẫu báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến của cơ sở có thể tải về tại đây.
Toàn văn Dự thảo Phụ lục V về việc mẫu báo cáo kết quả hoạt động sáng kiến của Sở KH&CN có thể tải về tại đây.
Cục SHTT