Th 5, 12/04/2012 | 11:53 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc thay đổi tài khoản

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 2251/TB-SHTT ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc thay đổi tài khoản...

Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Thông báo số 2251/TB-SHTT ngày 11 tháng 4 năm 2012 về việc thay đổi tài khoản để các Tổ chức chuyển phí, lệ phí vào.
Toàn văn Thông báo có thể tải về tại đây.
Cục SHTT