Th 2, 14/10/2019 | 16:44 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách 09 tháng năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ công bố công khai dự toán ngân sách 09 tháng năm 2019...

Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ (gọi tắt là Thông tư 61). Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và áp dụng từ năm ngân sách 2017.

Trên cơ sở đó, Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định số 4849/QĐ-SHTT ngày 09/10/2019 về việc công bố công khai dự toán ngân sách, công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán 09 tháng của năm 2019 (theo Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03, đính kèm).

Quyết định số 4849/QĐ-SHTT và Công văn 20219/SHTT-KHTC, Mẫu biểu số 01, Mẫu biểu số 03 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ