Th 5, 30/05/2019 | 16:41 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ Thông báo kết quả Hội nghị về sở hữu trí tuệ năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 9867/TB-SHTT ngày 30 tháng 5 năm 2019 về kết quả Hội nghị sở hữu trí tuệ năm 2019.

Toàn văn Thông báo số 9867/TB-SHTT ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Cục Sở hữu trí tuệ có thể tải về tại đây.