Th 4, 19/05/2010 | 17:47 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo thi sơ tuyển công chức năm 2010

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo: Hai vị trí thi công chức năm 2010 phải qua sơ tuyển là Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại; tời gian thi 9 giờ ngày 22/05/2010. Chi tiết xem văn bản kèm theo.