Th 3, 18/02/2020 | 14:19 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc ban hành Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp. Thông tin cụ thể được nêu tại Quyết định số 362/QĐ-SHTT ngày 12/02/2020 của Cục Sở hữu trí tuệ.

Toàn văn Quyết định số 362/QĐ-SHTT và Quy chế về hoạt động tư vấn trong giải quyết khiếu nại liên quan đến xác lập quyền sở hữu công nghiệp có thể tải về tại đây.

Phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại