Th 2, 01/02/2021 | 16:51 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 682/SHTT-VP ngày 01/02/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày 01/02/2021, Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 682/SHTT-VP ngày 01/02/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

Toàn văn Thông báo số 682/SHTT-VP ngày 01/02/2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tờ khai y tế có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ