CN, 08/03/2020 | 18:46 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo khẩn về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (SARS-Cov-2).

Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 4151/TB-SHTT ngày 08/03/2020 về việc tăng cường các biện pháp ứng phó với dịch bệnh Covid-19 (SARS-Cov-2) gửi các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục để thông báo tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện.
Các đơn vị nghiêm túc khai báo Danh sách phân loại cá nhân tiếp xúc với người nhiễm SARS-Cov-2 theo mẫu và gửi về Văn phòng Cục trong ngày 08/03/2020 để báo cáo Lãnh đạo Bộ.
Tài liệu kèm theo:
1. Thông báo số 4151/TB-SHTT ngày 08/03/2020;
2. Mẫu lập danh sách phân loại người tiếp xúc với người nhiễm SARS-Cov-2.

Cục Sở hữu trí tuệ