Th 6, 08/10/2021 | 11:30 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hệ thống Madrid hoạt động như thế nào

Trước khi có thể nộp đơn đăng ký quốc tế, bạn cần phải đăng ký hoặc đã nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ (SHTT) “tại địa phương” của mình. Đăng ký hoặc đơn cơ sở được gọi là nhãn hiệu cơ bản. Sau đó, bạn cần gửi đơn đăng ký quốc tế của mình thông qua chính Văn phòng SHTT này, Văn phòng này sẽ chứng nhận và chuyển tiếp đến WIPO.

Hệ thống Madrid hoạt động như thế nào

Quy trình Đăng ký Nhãn hiệu Quốc tế

Giai đoạn 1 - Đăng ký thông qua Cơ quan Sở hữu trí tuệ Quốc gia hoặc Khu vực của bạn (Văn phòng xuất xứ)

Trước khi có thể nộp đơn đăng ký quốc tế, bạn cần phải đăng ký hoặc đã nộp đơn đăng ký tại Văn phòng Sở hữu trí tuệ (SHTT) “tại địa phương” của mình. Đăng ký hoặc đơn cơ sở được gọi là nhãn hiệu cơ bản. Sau đó, bạn cần gửi đơn đăng ký quốc tế của mình thông qua chính Văn phòng SHTT này, Văn phòng này sẽ chứng nhận và chuyển tiếp đến WIPO.

Giai đoạn 2 - Thẩm định hình thức bởi WIPO

WIPO chỉ tiến hành Thẩm định hình thức đơn đăng ký quốc tế của bạn. Sau khi được chấp thuận, nhãn hiệu của bạn được ghi vào Sổ đăng ký Quốc tế và được công bố trên Công báo Nhãn hiệu Quốc tế của WIPO. Sau đó, WIPO sẽ gửi cho bạn giấy chứng nhận đăng ký quốc tế của bạn và thông báo cho Văn phòng SHTT tại tất cả các lãnh thổ mà bạn muốn nhãn hiệu của mình được bảo hộ.

 

Lưu ý:

Điều quan trọng cần lưu ý là phạm vi bảo hộ của đăng ký quốc tế không được xác định ở giai đoạn này trong quá trình này. Phạm vi bảo hộ chỉ được xác định sau khi Cơ quan SHTT tại các vùng lãnh thổ mà bạn yêu cầu bảo hộ thẩm định, sẽ được nêu trong Giai đoạn 3.

Giai đoạn 3 - Thẩm định nội dung bởi Văn phòng Sở hữu trí tuệ Quốc gia hoặc Khu vực (Văn phòng của Quốc gia được chỉ định)

Văn phòng SHTT tại các lãnh thổ nơi bạn muốn bảo hộ nhãn hiệu của mình sẽ đưa ra quyết định trong thời hạn mà họ áp dụng (12 hoặc 18 tháng) theo luật của chính quốc gia đó. WIPO sẽ ghi lại các quyết định của Cơ quan SHTT vào Sổ đăng ký quốc tế và sau đó thông báo cho bạn.

 

Lưu ý:

Nếu một Văn phòng SHTT từ chối bảo hộ nhãn hiệu của bạn, toàn bộ hoặc một phần, quyết định này sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định của các Văn phòng SHTT khác. Bạn có thể phản đối quyết định từ chối trực tiếp với Văn phòng SHTT có liên quan theo quy định của pháp luật. Nếu một Văn phòng SHTT chấp nhận bảo hộ nhãn hiệu của bạn, thì Văn phòng Sở hữu trí tuệ sẽ đưa ra quyết định cấp văn bằng bảo hộ.

 

Đăng ký quốc tế cho nhãn hiệu của bạn có giá trị trong 10 năm. Bạn có thể gia hạn đăng ký vào cuối mỗi giai đoạn 10 năm trực tiếp với WIPO và có hiệu lực tại các Quốc gia được chỉ định.

 

Tìm hiểu thêm:

Nếu bạn muốn tiếp tục nộp đơn, hãy tham khảo:

    • How to file an application
    • How to manage a registration
    • Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and Madrid Protocol
    • Global Brand Database
    • Madrid Monitor
    • Members

Nguồn: https://www.wipo.int/madrid/en/how_madrid_works.html

Nguyễn Hải Phong (dịch và biên soạn)